Zoeken
Porteum

Privacyverklaring en cookies

Privacy statement Porteum

Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad)

Porteum verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING, DOEL, GRONDSLAG EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Doel, verwerking en gebruik

Porteum verzamelt persoonsgegevens uitsluitend, en alleen voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van de wettelijke eisen, het geven van voortgezet onderwijs, volgens de Wet Voortgezet Onderwijs (Wvo) en het Besluit registratie onderwijsdeelnemers , de administratie van de school, voor het onderhouden van relaties. 

Daarnaast gebruiken wij de verzamelde gegevens om eigen en ondersteunende schoolse activiteiten, zowel alleen als met derden, uit te voeren, om nieuwsbrieven te verzenden en om contact met u op te (kunnen) nemen of te onderhouden.

Porteum hanteert daarvoor Magister als centraal systeem waarin gegevens van alle leerlingen en ouders worden verwerkt. Leerlingen en ouders krijgen toegang tot hun gegevens in Magister via een persoonlijk account.

Technisch gebruiken wij de gegevens om de dienstverlening van Porteum te verbeteren en om de website te optimaliseren.

Verzamelen en verwerken

Persoonsgegevens worden worden verwerkt volgens zijn:

  • identificerende gegevens;
  • inschrijvingsgegevens;
  • opleidingsgegevens;
  • resultaatgegevens;
  • overige basisgegevens.

Bij derde partijen, zoals DUO, kunnen wij gegevens verzamelen voor het uitoefenen van de onderwijstaken. 

Grondslag voor verwerking

De grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Porteum is “wettelijk”. Voor verwerkingen die daar niet onder vallen zal de grondslag “toestemming” worden gehanteerd. Voor optionele doelen kan aanvullende toestemming nodig zijn, die dan door Porteum per Magister aan ouders en/of  leerlingen wordt gevraagd.

BEWAARTERMIJN EN WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Porteum gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of die, naar inzicht en beleid van Porteum, uit gegevensbestanden kunnen worden verwijderd. 

Bewaartermijnen zijn, in het algemeen, tot 2 jaar na beëindiging van de inschrijving van leerlingen bij Porteum. Er zijn enkele wettelijke termijnen die langer zijn voor bepaalde persoonsgegevens. 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Porteum draagt optimale zorg voor de gegevens onder haar beheer en heeft geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door leden aan haar wordt toevertrouwd.

Porteum past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen data-gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen. 

Bij het constateren van een data-gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er zonodig melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties. 

RECHT OP INZAGE

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Porteum deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Porteum uit alle bestanden worden gedaan. De betrokkene wordt daarvan op de hoogte gesteld.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT 

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

COOKIES

Porteum maakt alleen gebruik van functionele cookies op haar website. Plaatsing van eventuele andere cookies na een bezoek van haar site door gebruik van het internet of door het gebruik van sommige browsers, valt buiten haar invloed.

KLACHTENRECHT

Personen hebben het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over verwerking van hun gegevens. Natuurlijk verneemt het bestuur graag eerst wat de klacht is en om daar met betrokkene over in contact te treden.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Porteum behoudt zich het recht voor om het huidige Privacy Statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op https://www.Porteum.nlis op elk willekeurig moment het op dat moment geldende Privacy Statement te raadplegen.

CONTACTGEGEVENS

Voor informatie over of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan telefonisch contact opgenomen worden met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Porteum via 0320 – 75 25 00 of via fg@Porteum.nl

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2024

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close